Hon-Atsugi, Tokyo National Museum, Shinjuku, Hon-Atsugi